icon icon icon
 

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2017, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2018

2023-01-14 16:24:15


Tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Trịnh Gia Giao đã đánh giá tổng kết công tác Đảng năm 2017, báo cáo nêu rõ: Năm 2017, đảng viên, người lao động trong Công ty đã vượt qua khó khăn và hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng, như: Đã sản xuất thành công gang cầu; mở rộng thị trường xuất khẩu, bổ sung đội ngũ mới trên 20 lao động; thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, đảm bảo chế độ chính sách và quan tâm đến đời sống người lao động; đảm bảo thu nhập cho hơn 60 người lao động.

Về công tác xây dựng Đảng, Chi bộ tổ chức tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, quy định và kết luận của Trung ương, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về công tác chỉnh đốn Đảng; nghị quyết Trung ương 5 khóa XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Bên cạnh những việc đã làm được, Đảng bộ cũng nhìn nhận rất nghiêm túc những tồn tại, hạn chế trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD và công tác xây dựng Đảng; đồng thời xác định rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan để đề ra những giải pháp khắc phục trong năm 2018.

 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Hà Văn Dương đã đánh giá cao và biểu dương những thành tích cố gắng của tập thể cán bộ, đảng viên, người lao động Công ty. Thấy rõ được sự phát triển vượt bậc kể từ sau khi chuyển đổi mô hình mới. Tìm kiếm mở rộng và phát triển thị trường tạo việc làm ổn định, nâng cao thu nhập cho người lao động; đồng chí cũng gợi mở về vấn đề tiếp cận thị trường quốc tế, những bài học kinh nghiệm quản lý cần quan tâm trong điều kiện hội nhập và cạnh tranh.

 

    

BMC